Gegevensbescherming

De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Verantwoordelijke eenheid

De eenheid die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder het recht inzake gegevensbescherming is

eurobahn GmbH & Co. KG 
Immermannstraße 65b, 40210 Düsseldorf

Tel.: 00800 387 622 46* (00800-eurobahn)

* Als u belt met een mobiele telefoon in/vanuit het buitenland, kunnen er kosten van toepassing zijn (kosten zijn afhankelijk van de provider van uw mobiele telefonie). In sommige landen worden voor gratis nummers verbindingskosten in rekening gebracht.

Internet: www.eurobahn.de

Amtsgericht Düsseldorf HRA 23290
Persoonlijk aansprakelijke partner: eurobahn Verwaltungsgesellschaft mbH 
Locatie: Düsseldorf, Duitsland
Amtsgericht Düsseldorf HRB 74254
Voorzitter en algemeen directeur: Anne Mathieu
Algemeen directeur: Karsten Schulz
Btw-nummer: DE814708606

 

Contactgegevens van de functionaris inzake gegevensbescherming

Dhr. Matthias Link
E-Mail: dsb(at)eurobahn.de

Versie: 01.04.2023

Ihre Rechte

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten. Darüber hinaus haben Sie unter den gesetzlich definierten Voraussetzungen (Art.17-21 DSGVO) ein Recht auf Löschung und Berichtigung Ihrer Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung oder auf Datenübertragbarkeit bereitgestellter Daten.

Widerrufsrecht: Beruht die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung, so können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Beruht eine Datenverarbeitung auf einem berechtigten Interesse der eurobahn, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Die eurobahn verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten dann nur weiter, wenn hierfür nachweislich zwingende schutzwürdige Gründe vorliegen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

Bitte wenden Sie sich zur Wahrnehmung Ihrer Rechte direkt an unseren externen Datenschutzbeauftragten. Sie erreichen ihn unter dsb(at)eurobahn.de oder postalisch unter eurobahn GmbH & Co. KG, Immermannstr. 65b, 40210 Düsseldorf mit dem Zusatz "dem Datenschutzbeauftragten". Reichen Sie Ihr jeweiliges Begehren in Textform (schriftlich, per Email) unter den angegeben Kontaktdaten ein. 

Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde für die eurobahn ist: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon: 0211/38424-0, Telefax: 0211/38424-10, E-Mail: poststelle(at)ldi.nrw.de, Homepage: http://www.ldi.nrw.de.


Naast gegevensverwerking in verband met uw websitebezoek verwerkt eurobahn uw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden:

Abonnementsaanvragen
Als u via onze website een ticketabonnement afsluit, verzamelen wij voor het verzorgen van het abonnement op grond van artikel 6, lid 1b van de AVG de basisgegevens van de aanvrager en, indien van toepassing, zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, alsmede de bankgegevens die nodig zijn voor de betaling van het abonnement en de details van het gewenste abonnement. Bovendien kunt u ons vrijwillig uw telefoonnummer en e-mailadres verstrekken, zodat wij contact met u kunnen opnemen als wij vragen hebben. Alle gegevens die u ons beschikbaar stelt voor het abonnement, stuurt u per post naar eurobahn. Online aanvragen zijn niet mogelijk. eurobahn slaat deze gegevens op voor de duur van het abonnement. Betalingsgerelateerde gegevens worden om fiscale redenen daarna nog 10 jaar bewaard.

Servicelijn
Als u telefonisch contact met ons opneemt via de servicelijn, verzamelen wij op grond van artikel 6, lid 1b van de AVG alleen de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag. De omvang van het verzamelen van gegevens is afhankelijk van uw huidige aanvraag. Wij verzamelen minimaal uw achternaam, voornaam telefoonnummer en de betreffende reden. Uw gegevens worden overgedragen aan de interne eurobahn-medewerker die verantwoordelijk is voor de verwerking. De gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij een van de hierboven beschreven voorwaarden voor de overdracht aan derden van toepassing is. In de regel worden uw persoonsgegevens 24 maanden na beëindiging van de verwerking gewist.

Gevonden voorwerpen
Als u iets vergeet of verliest in een van onze treinen, kunt u dit online melden onder "Gevonden voorwerpen". Wij hebben het beheer van gevonden voorwerpen van eurobahn uitbesteed aan de service voor gevonden voorwerpen van Deutsche Bahn AG. Als u op de link "Zum Fundservice der Deutschen Bahn" (Naar gevonden voorwerpen van Deutsche Bahn) gaat, verlaat u de website van eurobahn. eurobahn is niet verantwoordelijk voor de inhoud, diensten en producten die worden aangeboden op de pagina's van Deutsche Bahn, evenmin voor de gegevensbescherming en technische beveiliging op deze pagina's. De verwerking van uw persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van DB Station&Service AG, gevestigd te Berlijn (informatie over gegevensbescherming: https://db.novafind.eu/home/db/db/app/dataprotection).

Controle van e-ticket
Als u met een e-ticket reist, wordt dit elektronische plaatsbewijs elektronisch gelezen door onze klantenservicemedewerkers om te controleren of het tijdstip en traject van het ticket geldig zijn. Bij de controle worden de status, de motivatie in het geval van een ongeldig ticket, de wijze van ticketuitgifte, het tickettype, geldige zones/tariefzones, de naam van de ticketeigenaar en geldende bagageregels uitgelezen. Deze gegevens worden niet opgeslagen, tenzij het ticket ongeldig is.

Afrekening van hoger reistarief
Als eurobahn op basis van een ticketcontrole vaststelt dat u zonder geldig vervoersbewijs reist, verzamelen wij krachtens de uitoefening van onze rechten onder artikel 6, lid 1f van de AVG uw contact- en communicatiegegevens, evenals uw basisgegevens en informatie over met welke trein en op welke tijdstippen u hebt gereisd. Deze gegevens worden overgedragen aan een incassobureau dat is gebonden aan de regels inzake gegevensbescherming. Uw gegevens worden gewist na 10 jaar na het beëindigen van de procedure.

Verkoop van tickets met creditcardbetaling
Wanneer u uw ticket wilt betalen met een creditcard, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betalingsdienstaanbieder B+S Card Service / PAYONE als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Uw creditcardnummer, het bedrag, het tijdstip en de plaats van de verkoop, het tijdstip en de plaats van de gekochte reis, uw persoonsgegevens en uw adresgegevens worden verwerkt. eurobahn heeft geen inzicht in deze gegevens.

Schadeclaims
In geval van geweldpleging tegen ons personeel door reizigers of in geval van vandalisme, verzamelen wij informatie over de identiteit en het adres van de passagier, alsmede over het betreffende voorval. Deze gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van schadeclaims door onze medewerkers of door eurobahn op grond van artikel 6, lid 1f van de AVG en worden eventueel overgedragen aan derden. Uw gegevens worden gewist na 10 jaar na afsluiting van de betreffende procedure.

Prijswedstrijd
Als u deelneemt aan een prijswedstrijd van eurobahn, worden uw gegevens volgens artikel 6, lid 1b van de AVG uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de prijswedstrijd en daarna gewist, mits u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor openbaarmaking van uw gegevens in het geval u wint of voor gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Let voor elk afzonderlijk geval op de betreffende verklaring inzake gegevensbescherming voor de prijswedstrijd.

Onze treinen hebben videobewaking. De verwerking van beeldgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1f van de AVG in het gerechtvaardigde belang van eurobahn inzake het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten ter bescherming van de rechten, persoonlijke veiligheid en eigendommen van onze klanten, ons bedrijf en zijn werknemers, alsmede van het publiek, evenals voor het afdwingen van claims tot schadevergoeding en claims van eurobahn in het geval van overtreding van de reisvoorwaarden. Alle camera's zijn zichtbaar gemonteerd. Er vindt geen verborgen videobewaking plaats. De beelden worden niet live bekeken door treinbestuurders. De beelden van de bewaakte zones worden opgeslagen op videoservers in de trein en worden alleen in het geval van een concrete verdenking bekeken door daartoe bevoegd personeel. De beeldgegevens worden na 72 uur automatisch gewist, tenzij er een concrete verdenking of een incident is. In dat geval wordt er een reservekopie van de betreffende opnames gemaakt voor bewijsdoeleinden en gebruikt voor vervolging met betrekking tot het incident, en zo nodig overgedragen aan de wetshandhavingsinstanties. Voor zover video-opnames als bewijsmiddel worden opgeslagen bij eurobahn, worden deze verwijderd zodra het beoogde doel is bereikt. Informatie over uw rechten als betrokkene bij videobewaking vindt u op deze pagina onder "Uw rechten".

Wanneer u ons carrièreportaal gebruikt, verzamelen wij gegevens die nodig zijn om uw sollicitatie te beoordelen en te verwerken. Specifieke informatie over de omvang van de verwerking bij gebruik van ons sollicitatieportaal vindt u hier.

eurobahn deelt persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden met derden:

  • Om te voldoen aan het doel van de overeenkomst conform artikel 6, lid 1b van de AVG aan gelieerde ondernemingen en dochterbedrijven. eurobahn draagt persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens over aan zijn gelieerde ondernemingen en dochterbedrijven uitsluitend en voor zo lang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Het begrip "gelieerde ondernemingen" of "dochterbedrijven" heeft betrekking op ondernemingen van de groep die mogelijk de naam "eurobahn" dragen of die onder het gemeenschappelijk eigendom of de gemeenschappelijke controle vallen;
  • Aan externe aanbieders die zijn gelieerd op basis van artikel 28 van de AVG en die voldoen aan de gegevensbescherming, en waaraan eurobahn opdracht kan geven voor het leveren van diensten.


Onder bijzondere omstandigheden geven wij persoonsgegevens door aan andere partijen

  • indien dit vereist is als gevolg van gerechtelijke bevelen of andere bevelen van overheids- of rechtshandhavingsinstanties om te voldoen aan wettelijke eisen (artikel 6, lid 1c van de AVG);
  • in verband met een gebeurtenis binnen de groep, zoals een fusie, overdracht, herstructurering of verkoop van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten van eurobahn (met inbegrip van die van een onderdeel of dochterbedrijf) waarbij eurobahn verplicht is aan een potentiële koper en aan zijn professionele adviseurs informatie te verstrekken (artikel 6, lid 1f van de AVG).
  • om op te komen voor onze contractuele rechten, om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, om vermeende of daadwerkelijke onwettige activiteiten te onderzoeken, of om onszelf te verdedigen tegen claims of aantijgingen van derden (artikel 6, lid 1f van de AVG) met als doel de rechten, persoonlijke veiligheid of eigendommen van onze klanten of het publiek te beschermen (artikel 6, lid 1b en 1c van de AVG).

Overdracht aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

  • Sommige dienstverleners zijn gevestigd buiten uw land of verwerken daar uw persoonsgegevens. Het niveau van gegevensbescherming in andere landen is mogelijk niet hetzelfde als in uw land. eurobahn draagt gegevens alleen over naar landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat deze beschikken over een adequaat niveau van gegevensbescherming. Als alternatief neemt eurobahn maatregelen die zijn vereist in het recht inzake gegevensbescherming om te zorgen dat alle ontvangers een adequaat niveau van gegevensbescherming hebben. Hiertoe sluit eurobahn zogenaamde modelcontractbepalingen (2010/87/EG en/of 2004/915/EG).

Uw persoonsgegevens worden vanuit websiteformulieren via het internet overgedragen naar de servers van eurobahn. De overdracht is beveiligd. Hiertoe gebruik eurobahn het overdrachtsprotocol SSL/TLS. E-mails die worden verzonden vanaf onze servers, worden versleuteld met STARTTLS. Hierdoor zijn uw gegevens tijdens de overdracht adequaat beveiligd tegen toegang door onbevoegden.

Indien u gebruikmaakt van een formulier dat wij online aanbieden en ons daarin persoonsgegevens verstrekt of als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij uw gegevens uitsluitend voor het doel dat in het betreffende formulier staat vermeld of voor de afhandeling van uw aanvraag (artikel 6, lid 1b van de AVG). De gegevens worden niet overgedragen aan derden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor reclamedoeleinden als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (artikel 6, lid 1a van de AVG).

Voor de exploitatie van onze Facebook-fanpagina zijn Facebook Ireland Ltd. (("Facebook"), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Habour, Dublin 2, Ierland) en eurobahn volgens het recht inzake gegevensbescherming gezamenlijk verantwoordelijk, waarbij Facebook conform een bestaande overeenkomst de primaire verantwoordelijkheid draagt voor het vervullen van de informatieplicht en de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen.

De volledige overeenkomst inzake de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen Facebook en eurobahn is te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Verwerking van persoonsgegevens door eurobahn
Voor de gegevens die op onze pagina's worden verzameld in verband met promotieacties, reclame of het plaatsen van opmerkingen of andere bijdragen op onze pagina's is eurobahn volgens het recht inzake gegevensbescherming de verantwoordelijke partij. Indien u als bezoeker van onze fanpagina's opmerkingen, likes en andere bijdragen op deze pagina's plaatst, worden deze gegevens permanent gepubliceerd op onze Facebook-pagina. eurobahn gebruikt de gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1f van de AVG uitsluitend om indien nodig in ons belang contact met u op te nemen via Facebook en te reageren op uw wensen, suggesties of kritiek. Als u solliciteert op een op vacature die is gepubliceerd op onze fanpagina, gebruiken wij uw gegevens voor de sollicitatieprocedure overeenkomstig artikel 6, lid 1b van de AVG in combinatie met § 26 van de AVG. Als u ons via onze Facebook-fanpagina toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een specifiek doel, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken via dsb.eurobahn(at)cortina-consult.de.

U hoeft geen Facebook-account te hebben om de inhoud op onze Facebook-fanpagina te kunnen zien. Wij willen er echter op wijzen dat elke keer dat u onze Facebook-pagina bezoekt, Facebook zelf persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Op deze gegevensverzameling en -verwerking heeft eurobahn geen invloed. Hiervoor is Facebook de verantwoordelijke partij met betrekking tot gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens door Facebook
Zodra u onze Facebook-pagina bezoekt, maakt uw browser verbinding met Facebook en draagt gegevens over. Facebook gebruikt deze gegevens, evenals gegevens over uw interactie met onze Facebook-websites ten minste om gepersonaliseerde reclame te maken, om gebruikersprofielen op te stellen en voor marktonderzoek. Informatie over welke informatie Facebook verzamelt, is te vinden in het privacybeleid van Facebook, op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook gebruikt cookies om deze gegevens op te slaan en verder te verwerken. Deze cookies worden opgeslagen op de verschillende eindapparaten van gebruikers. Als u bij Facebook bent aangemeld wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt dan kan Facebook uw bezoek aan onze Facebook-website koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij Facebook en ook uw activiteiten op verschillende apparaten opslaan en analyseren.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook (zogenaamde opt-out) kan hier: www.facebook.com/settings en hier: www.youronlinechoices.com. Facebook Inc, de Amerikaanse moedermaatschappij van Facebook Ireland Ltd, is gecertificeerd conform het EU-VS-privacyschild en verbindt zich ertoe de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven. Meer informatie over de privacyschildstatus van Facebook is hier beschikbaar: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

eurobahn kan als exploitant van de pagina's niet uitsluiten dat gegevens worden overgedragen naar derde landen, zoals de VS, en dat persoonsgegevens van gebruikers verder worden verwerkt door Facebook, met de risico's voor de gebruiker die daaraan mogelijk verbonden zijn.

Gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens voor statistische doeleinden (Insights)
eurobahn kan statistische gegevens van verschillende categorieën opvragen via zogenaamde "Insights" van onze Facebook-pagina's. Conform artikel 6, lid 1f van de AVG gebruiken wij Insights in ons eigen belang om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van onze pagina. Met deze informatie kunnen wij het bereik en de effectiviteit van campagnes, posts en andere activiteiten bepalen door middel van verwerkte statistieken en kunnen wij op basis hiervan onze Facebook-pagina's voortdurend optimaliseren, indien nodig. Gedetailleerde informatie over Facebook Insights is ook te vinden op https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Om de kosten voor het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen vergoed te krijgen die u hebt gemaakt als gevolg van vertragingen van onze eurobahn-treinen, kunt u naast de vergoedingsaanvraag per post ook ons online vergoedingsformulier gebruiken. Als u in het kader van de mobiliteitsgarantie van Noordrijn-Westfalen online een vergoedingsaanvraag indient via onze website, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager, zoals naam, adres en contactgegevens, alsmede bankgegevens van de rekening waarnaar eventuele vergoedingsbedragen moeten worden overgemaakt. Daarnaast verzamelen en verwerken wij ook gegevens over uw ticket, waaronder elektronisch bewijsmateriaal (bijvoorbeeld in de vorm van door u geüploade foto's van het ticket) en informatie over het voorval waardoor u gebruikmaakt van de mobiliteitsgarantie van Noordrijn-Westfalen. De door u verstrekte contactgegevens zullen worden gebruikt voor eventuele vragen en voor communicatie over uw aanvraag. Het beschikbaar stellen van deze gegevens is vereist voor de verwerking van uw aanvraag. De verwerking door eurobahn vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1b van de AVG. 

Uw gegevens zullen intern worden overgedragen aan de medewerkers die belast zijn met de verwerking van vergoedingsaanvragen. De gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij een van de voorwaarden van toepassing is die zijn beschreven bij "Gegevensoverdracht aan derden".

In de regel worden uw persoonsgegevens 24 maanden na beëindiging van de verwerking gewist. Betalingsgerelateerde gegevens worden om fiscale redenen daarna nog 10 jaar bewaard.

Hotline

00800 387 622 46*

* gratis